/

Blood Donation

Project Decriptions: Collected 51 Bottles,
Timing of the Project- 8.30 am to 12.30 pm

Roterian Team: Deepa, Sadanand, Dr. Jathar, Prashant. Vaishali, Vaishali Barve, Jitendra Barve, Dr. Velankar, Dr. Sandeep Patwardhan , Rtn, Tushar Gore, Dr. Mihir , Dr. manisha Suryawanshi, Dr. Sunita kale, Chandrashekhar Phadke, sandeep Phadnis, Vaishali Gadgil